• Bu1
    אין הזמן שם כפי שהוא כאן, על-פני כדור הארץ. כל שבר רגע הולך שם על גלגל זמן אחר. ולתושבי פלנטה זו לא היו שמות. לא היו להם הורים ולא היו להם ילדים. הם לא לבשו כדרך שלובשים כאן. הם לא נולדו שם ולא הולידו... הם לא חיו לפי החוקים של העולם כאן ולא מתו.

    ק.צטניק

זאב כ"ץ

    בחיל וברעדה אני ניגש למלאכת מתן עדות על מאורעות השואה והקורות אותי. אחרי הפצרות רבות מצד בני משפחתי, וכן מצד אלה שעוסקים בהנצחת זכר השואה, נעניתי לכך סוף סוף כעבור יובל שנים. ואם כבר כך, אז רואה אני בהרצאת דברים אלה חובה קדושה, ומבקש אני את עזרת ה' שיצליח דרכי, ודרכם של המדובבים אותי, לתאר נאמנה את כל הנדרש לתיאור, ולהעלות מנבכי העבר את המאורעות כפי שאכן התרחשו. מי ייתן שחיבור זה ישמש נדבך, אמנם קטן, אבל נדבך בתולדות משפחתנו, ובתוך כך גם בתולדות עמנו המפואר, כי בסופו של דבר גם הים הגדול ביותר מורכב מטיפות בודדות.     זאב כ"ץ, ניר גלים   י"ב באלול תשנ״ז, 14.9.97   במחנה הריכוז בוכנוולד   ש: איפה זה בוכנוולד? ת: על-יד ויימאר, 10 או 15 קילומטר ממנה.  ש: איפה זה ויימאר?  ת: במרכז גרמניה.  ש: זה היה בגרמניה המערבית? ת: בגרמניה המערבית. זה הגבול. אחרי זה בוכנוולד עבר לאזור הרוסי. אנחנו מקבלים...

   המשך קריאה
  8117 Hits